Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Grupa 6 – Chromowce

Chrom

 Chrom jest jasnoszarym, twardym i kruchym, metalicznym pierwiastkiem. Należy do grupy metali przejściowych.  Chrom jest średnio reaktywnym pierwiastkiem, nie rozpuszcza się w większości kwasów poza solnym (HCl) i rozcieńczonym siarkowym(VI) (H2SO4). Z większością niemetali reaguje dopiero w podwyższonej temperaturze. Związki chromu są bardzo toksyczne, zwłaszcza te w których występuje on na +4 stopniu utlenienia. Wiele szlachetnych i półszlachetnych kamieni zawdzięcza swą barwę związkom chromu. Występuje głównie jako ruda zwana chromitem (FeCr2O4), może też zastępować glin w jego rudach. Zawartość w skorupie ziemskiej 0,02% wag. Do otrzymywania tego pierwiastka wykorzystuje się najczęściej chromit. W wyniku reakcji z tlenem, stopionym wodorotlenkiem litowca oraz redukcji węglem otrzymuje się tlenek chromu(III) (Cr2O3), który ostatecznie redukuje się do wolnego chromu. Najczęstszym zastosowaniem chromu jest stapianie go z żelazem. Stale będące takimi stopami są bardzo odporne na korozję i wysoką temperaturę (np. stal typu "stainless"). Jest również składnikiem stopów przeznaczonych do wyrobu narzędzi tnących i skrawających. Efektownym zastosowaniem chromu jest chromowanie, czyli pokrywanie błyszczącą warstwą chromu, innych, mniej szlachetnych i połyskliwych metali. Niektóre jego związki są także używane jako składniki farb i w fotografice (materiały światłoczułe).

Związki chromu:

  • +2 stopień utlenienia

chlorek chromu(II) –  CrCl2 – otrzymywany przez redukcję silnie zakwaszonych kwasem solnym roztworów chlorku chromu(III) metalicznym cynkiem. Tworzy niebieskie roztwory. Bardzo czuły na tlen. Rozkłada wodę z wydzieleniem wodoru:
Cr+2 + H+ → Cr3+ + 1/2H2
Oprócz niego znane, z soli, są trwałe siarczan(VI) chromu(II), występujący w postaci soli pięciowodnej i czerwony octan chromu(II).

wodorotlenek chromu(II) – Cr(OH)2 – strąca się z roztworów CrCl2 po dodaniu do nich zasad. Występuje w postaci ciemnobrunatnego osadu. W czasie odwadniania przechodzi w Cr2O3.

tlenek chromu(II) – CrO – powstaje w wyniku utleniania amaglamatu chromowego tlenem z powietrza. Ogrzewany w obecności tlenu przechodzi w Cr2O3.

  • +3 stopień utlenienia

chlorek chromu(III) – CrCl3 – powstaje w temperaturze czerwonego żaru podczas przepuszczania gazowego chloru nad mieszaniną tlenku chromu(III) z węglem:
Cr2O3 + 3C + 3Cl2 → 2CrCl3 + 3CO
Daje się też otrzymać w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków w podwyższonej temperaturze:
Cr + 3/2Cl2 → CrCl3
Tak otrzymywany chlorek tworzy czerwonofioletowe, lśniące, płatkowate kryształy, sublimujące w temperaturze reakcji. Czysty, przesublimowany związek nie rozpuszcza się w wodzie. Natomiast w obecności zanieczyszczeń (ślady soli chromu(II) lub innych reduktorów) rozpuszcza się w wodzie. Otrzymany roztwór jest początkowo ciemnozielony, następnie zmienia barwę na jasnozieloną i ostatecznie fioletową. Z takich roztworów wydziela się hydrat: CrCl3·6H2O. Hydrat tworzy odmiany: ciemnozieloną, jasnozieloną i szarofioletową. Związane jest to z budową poszczególnych odmian. Pierwsza ciemnozielona odpowiada wzorowi: [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O, druga jasnozielona [CrCl(H2O)5]Cl2·H2O, ostatnia to [Cr(H2O)6]Cl3.

wodorotlenek chromu(III) – Cr(OH)3 – strąca się z roztworów soli chromu(III) po dodaniu amoniaku, tworząc obfity, galaretowaty osad barwy szarozielonej. Jest amfoteryczny:
tlenek chromu(III) – Cr2O3 – Jest ciałem stałym barwy szarozielonej. Wykazuje podobieństwo do tlenku glinu, z którym jest izomorficzny. Jest trudnotopliwy (temp. top. około 2300K), o własnościach amfoterycznych. Po wyprażeniu nie ulega działaniu roztworów kwasów i zasad. Stapiany z zasadami np. NaOH tworzy chromiany(III) NaCrO2. Znajduje zastosowanie jako zielona farba o dużej trwałości; jest też używany do barwienia szkła na zielono i glazury na porcelanie. Można go otrzymać np. przez prażenie wodorotlenku chromu(III). W celach laboratoryjnych otrzymuje się go przez termiczny rozkład dwuchromianu amonowego (bardzo poglądowa reakcja):
(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O

siarczan(VI) chromu(III) – Cr2(SO4)3 – bezwodny związek ma barwę różową. Do rozpuszczenia go w wodzie konieczna jest, jak w przypadku chlorku, obecność substancji redukujących. Roztwór siarczanu(VI) na zimno ma barwę fioletową; wydziela się z niego również fioletowy Cr2(SO4)3·18H2O. Podczas ogrzewania roztworu jego barwa zmienia się na zieloną. Podobnie jak w przypadku chlorku powstają tu odpowiednie związki koordynacyjne zawierające różną ilość jonów siarczanowych(VI) w sferze koordynacyjnej. Struktury powstających związków są skomplikowane ponieważ tworzą się  wielordzeniowe związki zawierające 2 lub 3 jony Cr+3.

kwas siarczano(VI) chromu(III) – H3[Cr(SO4)3] – powstaje w wyniku nasycenia roztworu kwasu chromowego(VI), H2CrO4, tlenkiem siarki(IV) w temperaturze poniżej 273K i odparowania roztworu w próżni.

ałun chromowo–potasowy – K2SO4·Cr2(SO4)3·24H2O – krystalizuje w postaci ładnych oktaedrów barwy ciemnofioletowej. Roztwory ałunu na zimno są fioletowe, a po podgrzaniu, podobnie jak siarczan(VI), zmieniają barwę na zieloną. Siarczan(VI) i ałun wykorzystuje się w przemyśle garbarskim.

siarczek chromu(III) – Cr2S3 – ciało stałe barwy czarnej dające się otrzymać tylko na drodze suchej. Z roztworów soli chromu(III) siarczki strącają wodorotlenek chromu(III).

  • +6 stopień utlenienia

tlenek chromu(VI) – CrO3 – czerwone kryształy wydzielające się po dodaniu do roztworu dwuchromianu(VI) potasu stężonego kwasu siarkowego(VI). Topi się w temperaturze 469K. W wyższych temperaturach ulega rozkładowi z utworzeniem innych tlenków np. CrO2 czy Cr2O3. Jest bardzo silnym utleniaczem. Utlenia amoniak do azotu i alkohole do aldehydów:
2NH3 + 2CrO3 → N2 + Cr2O3 + 3H2O
2CrO3 + 3CH3CH2OH → Cr2O3 + 3CH3CHO + 3H2O
Własności utleniające mieszaniny tlenku chromu(VI) lub dwuchromianów z kwasem siarkowym(VI) wykorzystuje się w laboratoriach do mycia naczyń szklanych. Rozpuszczony w dużej ilości wody tworzy żółty kwas chromowy(VI) H2CrO4. W mniejszych ilościach wody powstają polikwasy chromowe o barwach od pomarańczowej do czerwonej. Kwasów tych w stanie wolnym nie wyodrębniono znane są tylko ich sole. Chromiany(VI) otrzymuje się stosując jako substrat chromian(VI) sodu (Na2CrO4·10H2O) otrzymywany przez ogrzewanie chromitu (FeCr2O4) z sodą.
Zakwaszenie roztworów chromianów powoduje zmianę barwy z żółtej na pomarańczową na skutek powstawania dwuchromianów:
CrO42– + 2H3O+ ↔ Cr2O72– + 3H2O
W stężonych silnie zakwaszonych roztworach powstają jony polichromowe, charakteryzujące się barwą czerwoną np.:
Cr2O72– + 3H3O+ ↔ Cr4O132– + 3H2O
Działając nadtlenkiem wodoru (30%) na oziębione lodem roztwory chromianów lub dwuchromianów otrzymuje się nadtlenochromiany. Przykładowo w roztworze zasadowym powstaje nadtlenochromian K3CrO8 o barwie czerwonej, a w środowisku kwaśnym niebieski KHCrO6. Obydwa związki są nietrwałe. Pierwszy z nich rozkłada się wybuchowo w wyniku ogrzewania, a drugi już w temperaturze pokojowej ulega powolnemu rozkładowi. Z roztworów tych związków daje się wydzielić niebieski nadtlenek chromu – CrO5. Związek ten jest nietrwały i w środowisku wodnym ulega szybkiemu rozkładowi.

chlorek chromylu – CrO2Cl – ciemnoczerwona ciecz powstająca w wyniku ogrzewania chromianu(VI) lub dwuchromianu(VI) potasu z chlorkiem potasu i stężonym kwasem siarkowym(VI):
K2CrO4 +2KCl +2H2SO4 ↔ 2K2SO4 + CrO2Cl +2H2O
W zetknięciu z wodą ulega hydrolizie z utworzeniem kwasu chromowego(VI).

 

Konfiguracja elektronowa Ar 3d54s1
Masa atomowa 51,9961
Gęstość [kg·m–3] 7190 (293K)
Główny stopień utlenienia +3 (-2; -1; 0; +2; +4; +5; +6)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
50Cr
51Cr
52Cr
53Cr
54Cr
49,946 - 4,35% - stabilny
50,945 - 0% - 27,8 dni
51,941 - 83,79% - stabilny
52,941 - 9,50% - stabilny
53,939 - 2,36% - stabilny
Temperatura topnienia [K] 2136
Temperatura wrzenia [K] 2945
Promień atomowy [pm] 124,9
Powinowactwo elektronowe [kJ·mol–1] 64,3
Energia jonizacji [kJ·mol–1] 652,7 Cr → Cr+
1592 Cr+ → Cr2+
2987 Cr2+ → Cr3+
Elektroujemność (Pauling) 1,66

Molibden

Jest srebrzystobiałym, twardym metalem, dość dobrze przewodzącym prąd (około 30% przewodnictwa miedzi). Jego właściwości chemiczne są podobne do właściwości chromu. W normalnej temperaturze zachowuje się biernie w stosunku do tlenu, po podgrzaniu do wysokiej temperatury tworzy tlenek molibdenu(VI). Rozpuszcza się tylko w stężonym kwasie azotowym(V), gorącym stężonym kwasie siarkowym(VI) i wodzie królewskiej. Tworzy związki głównie na +6, +5, +4 i +3 stopniu utlenienia. Metal ten jest pierwiastkiem śladowym, nie występuje w stanie wolnym. Najczęściej spotykaną jego rudą jest siarczek (MoS2) molibdenit, innymi rudami są wulfenit PbMoO4 i powelit CaMoO4. Wydobywa się go razem z rudami miedzi, z którymi występuje. Zawartość w skorupie ziemskiej 0,00015% wag. Rudy siarczkowe molibdenu wzbogaca się poprzez flotację. Powstały koncentrat praży się, a otrzymany tlenek (MoO3) redukuje się wodorem do metalicznego proszku, z którego otrzymuje się jest lity metal poprzez topienie lub metodami metalurgii proszków. Molibden wykorzystywany jest przede wszystkim jako składnik stopów żelaza. Jego obecność zwiększa twardość i ciągliwość stali. Elementy molibdenowe używane są przy produkcji żarówek jako wsporniki drutu wolframowego. Siarczek molibdenu stosuje się jako substancję smarującą w bardzo wysokich temperaturach. Molibden i jego niektóre związki są katalizatorami w chemii organicznej. Są ważnymi mikroelementami dla organizmów żywych.

Związki molibdenu:

  • +3 stopień utlenienia

tlenek molibdenu(III) – Mo2O3 – bezpostaciowy proszek powstający podczas redukcji trójtlenku potasem w ciekłym amoniaku.

wodorotlenek molibdenu(III) – Mo(OH)3 – powstaje w reakcji wodnych roztworów soli Mo(III) z amoniakiem.

fluorek molibdenu(III) – MoF3 – otrzymuje się działając fluorowodorem na chlorek lub bromek molibdenu(III) w temperaturze 873K. Powstaje też  podczas redukcji molibdenem pięciofluorku w temperaturze 673K.

chlorek molibdenu(III) – MoCl3 – brunatnoczerwone ciało stałe o temperaturze topnienia 1300K; otrzymuje się przez redukcję pięciochlorku za pomocą chlorku cyny(II) w temperaturze 573K.

bromek molibdenu(III) – MoBr3 – zielone ciało stałe o temperaturze topnienia 1250K; otrzymuje się przepuszczając brom nad rozdrobnionym molibdenem w temperaturze 873K.

jodek molibdenu(III) – MoI3 – powstaje z pierwiastków w zatopionej rurze w temperaturze 573K.

  • +4 stopień utlenienia

tlenek molibdenu(IV) – MoO2 – powstaje podczas redukcji tlenku molibdenem(VI) w temperaturze 1273K, wodorem lub mieszaniną wodoru i pary wodnej już w temperaturze 773K, lub amoniakiem w temp. 733K. Wykazuje przewodnictwo metaliczne.

fluorek molibdenu(IV) – MoF4 – można otrzymać przez ogrzewanie siarczku molibdenu(IV) z SF4 do temperatury 623K.

chlorek molibdenu(IV) – MoCl4 – temperatura topnienia 590K; otrzymuje się w wyniku gotowania MoCl5 w tetrachloroetylenie lub benzenie.

bromek molibdenu(IV) – MoBr4 – temperatura topnienia 610K powstaje w reakcji bromku molibdenu(III) z bromem w temperaturze 328K.

  • +5 stopień utlenienia

tlenek molibdenu(V) – Mo2O5 – otrzymuje się w wyniku ogrzewania tlenotriwodorotlenku molibdenu(V) MoO(OH)3 w strumieniu azotu w temperaturze 733K. MoO(OH)3 powstaje w reakcji roztworu soli molibdenu(V) z amoniakiem lub węglanem amonowym.

fluorek molibdenu(V) – MoF5 – temperatura topnienia 340K. Otrzymuje się w reakcji:
2MoF6 + PF3 → 2MoF5 + PF5
W temperaturze powyżej 423K żółty fluorek dysproporcjonuje na tetra i heksafluorek molibdenu.

chlorek molibdenu(V) – MoCl5 – czarne ciało stałe o temperaturze topnienia 467K i wrzenia 901K; otrzymuje się w wyniku bezpośredniego chlorowania metalu  temperaturze 573-673K.

tlenochlorek molibdenu(V) – MoOCl3 – brunatnoczarne ciało stałe o temperaturze topnienia 568K. Otrzymuje się w wyniku redukcji tlenochlorku molibdenu(V) chlorobenzenem, suchym wodorem.

  • +6 stopień utlenienia

tlenek molibdenu(VI) – MoO3 – białe ciało stałe, które po ogrzaniu żółknie i w temperaturze 1068K topi się na ciemnożółtą ciecz. Z zakwaszonych roztworów molibdenianów można wydzielić hydraty MoO3·H2O i MoO3·2H2O. Z roztworów tlenku molibdenu(VI) w ługach krystalizują molibdeniany typu M2IMoO4·xH2O. Molibdeniany litowców, amonu, magnezu i talu(I) są dobrze rozpuszczalne w wodzie w odróżnieniu od molibdenianów innych metali.

fluorek molibdenu(VI) – MoF6 – bezbarwne, lotne, diamagnetyczne ciało stałe o temperaturze topnienia 290,8K i wrzenia 308K. Powstaje podczas fluorowania molibdenu gazowym fluorem lub ClF3, BrF3.

tlenofluorek molibdenu(VI) – MoOF4 – temperatura topnienia 370K, wrzenia 453K. Powstaje podczas przepuszczania mieszaniny tlenu i fluoru nad metalem, lub podczas reakcji pomiędzy tlenotetrachlorkiem molibdenu i HF.

ditlenofluorek molibdenu(VI) –  MoO2F2 – temperatura sublimacji 543K pod ciśnieniem 0,1MPa. Powstaje podczas działania na MoO2Cl2 fluorowodorem lub w wyniku bezpośredniego fluorowania tlenku molibdenu(VI) za pomocą SeF4 lub IF5. Można go także uzyskać podczas kontrolowanej hydrolizy fluorku molibdenu(VI).

tlenochlorek molibdenu(VI) – MoOCl4 – ciemnozielone ciało stałe o temperaturze topnienia 375K; otrzymuje się w wyniku utlenienia stopionego MoCl5 suchym tlenem lub w wyniku reakcji trójtlenku lub MoO2Cl2 z SOCl2.

ditlenochlorek molibdenu(VI) – MoO2Cl2 – pomarańczowe lub białe ciało stałe o temperaturze topnienia 448K. Powstaje podczas chlorowania MoO2 chlorem.

aniony halogenooksomolibdenowe(VI) – z wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego można wyodrębnić związki typu: [MoO4F]3–, [MoO3F3]3–, [MoO3F2]2–, [MoO3F], [MoO2F4]2–, [MoOF5]. W wyniku dodawania nadmiaru kwasu solnego do wodnych roztworów akwapolimolibdenianów powstaje, przy stężeniach HCl większych niż 2 mol·dm3, [MoO2Cl2(H2O)2]. Przy wyższych stężeniach tworzy się [MoO2Cl3(H2O)]. Gdy stężenie HCl osiągnie 12 mol·dm3 powstaje żółty cis-[MoO2Cl4]2–.

 

Konfiguracja elektronowa Kr 4d55s1
Masa atomowa 95,94
Gęstość [kg·m–3] 10220 (293K)
Główny stopień utlenienia +6 (-2; 0; +1; +2; +3; +4; +5)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
92Mo
94Mo
95Mo
96Mo
97Mo
98Mo
99Mo
100Mo
91,91 - 14,84% - stabilny
93,90 - 9,25% - stabilny
94,91 - 15,92% - stabilny
95,90 - 16,68% - stabilny
96,91 - 9,55% - stabilny
97,91 - 24,13% - stabilny
0% - 66,69 godz.
99,91 - 9,63% - stabilny
Temperatura topnienia [K] 2896K
Temperatura wrzenia [K] 4912K
Promień atomowy [pm] 136,2
Powinowactwo elektronowe [kJ·mol–1] 72,0
Energia jonizacji [kJ·mol–1] 685 Mo → Mo+
1558 Mo+ → Mo2+
2621 Mo2+ → Mo3+
Elektroujemność (Pauling) 2,16

Wolfram

Czysty wolfram jest srebrzystobiałym i kowalnym metalem. Zanieczyszczony, techniczny wolfram jest stalowoszary, kruchy i twardy. Pierwiastek ten ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich metali. Tworzy związki głównie na +6, +5 i +4 stopniu utlenienia. W naturze pierwiastek ten nie występuje w stanie wolnym. Towarzyszy rudom innych metali. Największe odkryte złoża wolframu występują w Południowej Korei, Portugalii, Austrii i Australii. Głównymi rudami są: wolframit (Fe,Mn)WO4, ferberyt FeWO4, hibneryt MnWO4, szelit CaWO4. Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje 25 miejsca (procenty wagowe). Metoda otrzymywania wolframu składa się z kilku stopni, których produktami są m.in. wolframian(VI) sodu (Na2WO4), kwas wolframowy(VI) (H2WO4) i tlenek wolframu(VI) (WO3) ostatecznie redukowany wodorem do czystego metalu. Uzyskany proszek wolframowy formuje się w sztaby i przetapia. Wolfram wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle elektrycznym jako podstawowy budulec drutów żarzących w piecach elektrycznych, kontaktach i żarówkach. Stosowany jest również jako składnik stopów z żelazem (daje stali wytrzymałość). Stale w wolframem służą do produkcji m.in. narzędzi tnących.

Związki wolframu:

  • +4 stopień utlenienia

tlenek wolframu(IV) – WO2 – brunatne ciało stałe, o temperaturze topnienia 1543K i wrzenia 1973K. Otrzymuje się przez redukcję WO3 wodorem lub amoniakiem ewentualnie przez ogrzewanie mieszaniny WO3 z wolframem w zatopionej rurze w temperaturze 1273K. Wykazuje przewodnictwo metaliczne.

fluorek wolframu(IV) – WF4 – czarne, bezpostaciowe ciało stałe otrzymane po raz pierwszy przez redukcję fluorku wolframu(VI) benzenem w niklowej butli w temperaturze 383K. Termicznie trwały związek ulega w próżni rozkladowi w temperaturze powyżej 1073K. W ługach hydrolizuje.

chlorek wolframu(IV) – WCl4 – czarne ciało stałe otrzymywane przez redukcję chlorku wolframu(VI).

tlenochlorek wolframu(IV) – WOCl2 – można otrzymać przez ogrzewanie WOCl4 z SnCl2 do temperatury 513K.

bromek wolframu(IV) – WBr4 – najdogodniej otrzymuje się przez redukcję WBr5 glinem.

tlenobromek wolframu(IV) – WOBr2 – powstaje podczas ogrzewania mieszaniny wolframu, tlenku wolframu(VI) i bromu w stosunku 2:1:3.

  • +5 stopień utlenienia

fluorek wolframu(V) – WF5 – można otrzymać w reakcji fluorku wolframu(VI) z ogrzanym do temperatury 773-973K drutem wolframowym pod ciśnieniem 100Pa. W temperaturach niższych od 323K dysproporcjonuje na WF4 i WF6.

chlorek wolframu(V) – WCl5 – ciemnozielony o temperaturze topnienia 517K. Otrzymuje się przez redukcję chlorku wolframu(VI) wodorem w temperaturze 593-623K.

tlenochlorek wolframu(V) – WOCl3 – można otrzymać przez redukcję WOCl4 glinem w temperaturze 373-413K w zatopionej rurze bez dostępu powietrza.

ditlenochlorek wolframu(V) – WO2Cl – można otrzymać przez redukcję WO2Cl2 za pomocą chlorku cyny(II)  w temperaturze 523K w zatopionej rurze.

bromek wolframu(V) – WBr5 – temperatura topnienia 549K. Otrzymuje się przez działanie bromu na wolfram w temperaturach powyżej 973K.

tlenobromek wolframu(V) – WOBr3 – powstaje w reakcji redukcji WOBr4 proszkiem aluminiowym w temperaturze 463K, reakcji WBr5 z Sb4O6 w temperaturze 423K.

ditlenojodek wolframu(V) – WO2I – otrzymuje się w reakcji mieszaniny wolframu, tlenku wolframu(III) i jodu.

  •  +6 stopień utlenienia

tlenek wolframu(VI) – WO3 – cytrynowożółte ciało stałe, o temperaturze topnienia 1746K. Otrzymuje się przez ogrzewanie związków wolframu w tlenie. Z zakwaszonych roztworów wolframianów można wydzielić hydraty WO3·H2O i WO3·2H2O. Z roztworów tlenku wolframu(VI) w ługach krystalizują wolframiany typu M2IWO4·xH2O. Wolframianów litowców, amonu, magnezu i talu(I) są dobrze rozpuszczalne w wodzie w odróżnieniu od wolframianów innych metali.

fluorek wolframu(VI) – WF6 – bezbarwny o temperaturze topnienia 275K i wrzenia 290K. Powstaje podczas fluorowania wolframu w temperaturze 423-573K. Dogodną metodą otrzymywania jest elektryczne spalanie drutu wolframowego w atmosferze fluorku siarki(VI).

tlenofluorek wolframu(VI) – WOF4 – bezbarwny, temperatura topnienia 383K, wrzenia 460,8K. Powstaje w reakcji WOCl4 z bezwodnym fluorowodorem, mieszaniny fluoru i tlenu (3:1) z metalicznym wolframem oraz w reakcji pomiędzy WO3 i WF6 w stosunku molowym 2:1.

chlorek wolframu(VI) – WCl6 – niebieskoczarne ciało stałe o temperaturze topnienia 556K i wrzenia 619K. Otrzymuje się z pierwiastków w temperaturze 773-873K, przez działanie czterochlorkiem węgla na tlenek wolframu(VI) w zatopionej rurze lub gotowanie zawiesiny tlenku wolframu(VI) w heksachloropropenie.

tlenochlorek wolframu(VI) – WOCl4 – pomarańczowe ciało stałe o temperaturze topnienia 482K. Można go otrzymać w reakcji metalicznego wolframu z SO2Cl2, chlorku wolframu(VI) z tlenkiem wolframu(VI) (2:1) w temperaturze 423K, SO2 z WCl6, przez gotowanie trójtlenku z SOCl2 pod chłodnicą zwrotną lub najdogodniej przez gotowanie Na2WO4 z SOCl2 pod chłodnicą zwrotną.

bromek wolframu(VI) – WBr6 – ciemnoniebieski, temperatura topnienia 582K. Otrzymuje się przez działanie bromu na wolfram w lekko podwyższonej temperaturze; w reakcji W(CO)6 z bromem w temperaturze 273K. W próżni rozkłada się na WBr5 i Br2.

jodotlenek wolframu(VI) – WO2I2 – otrzymuje się w reakcji mieszaniny wolframu, tlenku wolframu(VI) i jodu w stosunku 1:2:3 w opróżnionej z powietrza zamkniętej rurze.

 

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f145d46s2
Masa atomowa 183,85
Gęstość [kg·m–3] 19300 (293K)
Główny stopień utlenienia -4; -2; -1; 0; +2; +3; +4; +5; +6
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
180W
182W
183W
184W
185W
186W
187W
179,9 - 0,1% - stabilny
181,9 - 26,3% - stabilny
182,9 - 14,3% - stabilny
183,9 - 30,7% - stabilny
0% - 75 dni
185,9 - 28,6% - stabilny
0% - 23,9 godz.
Temperatura topnienia [K] 3680
Temperatura wrzenia [K] 5930
Promień atomowy [pm] 139
Promień jonowy [pm] W6+ 74
Powinowactwo elektronowe [kJ·mol–1] 119
Energia jonizacji [kJ·mol–1] 770 W → W+
1700 W+ → W2+
2300 W2+ → W3+
3400 W3+ → W4+
4600 Wan>4+ → W5+
5900 W5+ → W6+
Elektroujemność (Pauling) 1,40