Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Grupa 16 – Tlenowce: Tellur i polon

Tellur

Tellur jest srebrzystobiałym, kruchy i półmetaliczny pierwiastkiem. Jest stosunkowo odporny chemicznie, nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszcza się natomiast w kwasie azotowym i wodzie królewskiej. Z chlorem tworzy chlorki (TeCl2, TeCl4). Bazując na jego tlenku (TeO2), można otrzymać kwas tellurowy (VI) (H2TeO4). Tellur reaguje z wodorem i niektórymi metalami tworząc tellurki (np.H2Te, Na2Te). Pierwiastek ten, jak i większość jego związków, jest toksyczny. Oddech osób wdychających powietrze z tellurem po pewnym czasie zaczyna pachnieć czosnkiem (tzw. oddech tellurowy). Występuje zarówno w związkach, jak i w stanie wolnym. Towarzyszy rudom złota, srebra, miedzi i ołowiu. Tworzy rzadkie samodzielne minerały:  hesst Ag2Te,  sylwanit [(Ag,Au)Te2],  tetradymit BiTe2S. Zawartość w skorupie ziemskiej 1·10–7% wagowych. Jest półproduktem oczyszczania rud ołowiu i miedzi. Tellur wykorzystuje się w elektrotechnice przy produkcji prostowników, elementów termoelektrycznych i półprzewodnikowych. Używany jest także przy procesie wulkanizowania gumy i jako przeciwstukowy składnik benzyn. Niektóre jego związki stosowane są także do barwienia szkła na niebiesko i jako środki owadobójcze. Pierwiastek ten w stopach z miedzią i stalą zwiększa ich elastyczność. Dodany do ołowiu poprawia wytrzymałość, twardość i odporność chemiczną stopu.

Związki telluru:

  • –2 stopień utlenienia

tellurki – analogiczne do tlenków i siarczków, mogą być związkami zasadowymi jak K2Te lub kwaśnymi jak CTe2. Tellurki, analogicznie jak polisiarczki, tworzą politellurki M2+1Tex.

tellurek wodoru – H2Te jest gazem o nieprzyjemnym zapachu; kąt HTeH w cząsteczce tego związku wynosi 90°; temperatura topnienia 222K; temperatura wrzenia 271,2K. W wodzie rozpuszcza się lepiej niż siarkowodór, tworząc słaby kwas o pierwszej stałej jonizacji 2·10–3 mocniejszy od selenowodoru. Tellurek wodoru można otrzymać metodą pośrednią działając na tellurki niektórych metali wodą:
Al2Te3 + 6H2O → 3H2Te + 2Al(OH)3

  • +2 stopień utlenienia

halogenki – tellur tworzy halogenki w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków np.:
TeCl2 o temperaturze topnienia 448K i wrzenia 597K
TeBr2 o temperaturze topnienia 483K i wrzenia 612K
Dla związków telluru(II) charakterystyczne są reakcje dysproporcjonacji, przebiegające w wyższych temperaturach lub w trakcie hydrolizy:
2TeCl2 → TeCl4 + Te

  • +4 stopień utlenienia

tlenek telluru(IV) – TeO2 – temperatura topnienia1006K. Otrzymuje się go w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków. Wykazuje pewne własności amfoteryczne tworząc z mocnymi kwasami sole 2TeO2·2HNO3. W wodzie się nie rozpuszcza, ale reaguje z zasadami z utworzeniem telluranów(IV):
TeO2 + 2KOH → K2TeO3 + H2O

kwas tellurowy(IV) – H2TeO3 – znany jest tylko w postaci soli. Wykazuje skłonność do polimeryzacji dzięki czemu działając kwasami na tellurany otrzymuje się osad uwodnionego tlenku TeO2·xH2O.

halogenki telluruIV) – TeHal4 – związki o własnościach kwasowych; ciała stałe. Reagują z halogenkami metali alkalicznych z utworzeniem jonów koordynacyjnych:
TeJ4 + 2KJ → K2[TeJ6]

  • +6 stopień utlenienia

tlenek telluru(VI) – TeO3 – występuje w dwóch odmianach amorficznej i azbestowej; z wodą nie reaguje. Można go otrzymać w wyniku odwadniania kwasu tellurowego(VI):
H6TeO6 → TeO3 + 3H2O
lub w wyniku utleniania telluru roztworem kwasu HClO4:
Te + HClO4 + 3H2O → H6TeO6 + HCl

kwas tellurowy(VI) – H6TeO6 – biała substancja krystaliczna, niehigroskopijna. W wodzie na zimno rozpuszcza się słabo, na gorąco dobrze. Jest słabym kwasem tworzącym głównie wodorosole np. Na2H4TeO6 z wyjątkiem soli srebra Ag6TeO6.

Konfiguracja elektronowa Kr 4d105s25p4
Masa atomowa 127,6
Gęstość [kg·m–3] 6240 (293K)
Główny stopień utlenienia +4 (-1; -2; 0; +2; +5; +6)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
120Te
122Te
123Te
124Te
125Te
126Te
127Te
128Te
130Te
119,9 - 0,009% - stabilny
121,9 - 2,57% - stabilny
122,9 - 0,89% - 1,2×1013 lat
123,9 - 4,76% - stabilny
124,9 - 7,10% - stabilny
125,9 - 18,89% - stabilny
0% - 9,4 godz.
127,9 - 31,73% - stabilny
129,9 - 33,97% - stabilny
Temperatura topnienia [K[ 722,2
Temperatura wrzenia [K] 1263
Promień atomowy [pm] 143,2
Powinowactwo elektronowe [kJ·mol–1] 190,2
Energia jonizacji [kJ·mol–1] 869,2 Te → Te+
1795,9 Te+ → Te2+
2698 Te2+ → Te3+
Elektroujemność (Pauling) 2,1
Energia wiązań kowalencyjnych [kJ·mol–1] Te-H
Te-O
Te-F
Te-Cl
Te-Te
240
268
335
251
235

Polon

Polon to bardzo rzadki promieniotwórczy metal. Jest pierwszym pierwiastkiem odkrytym podczas badania promieniotwórczości. Tworzy związki głownie na +4 stopniu utlenienia. Polon jest jednym z produktów tzw. szeregu uranowo-radowego. Powstają izotopy o liczbach atomowych od 192 do 218. Najtrwalszy to izotop o liczbie atomowej 210, nazywany czasem radem-F. Jego czas połowicznego rozpadu wynosi ok. 140 dni. Rudy uranu zawierają nieznaczne ilości polonu (ok. 10–4 g na tonę rudy). Polon jest produktem rozpadów atomowych, głównie uranu (238U).
Pierwiastek ten znajduje zastosowanie jako źródło promieniowania alfa, powstającego przy rozpadzie izotopów tego pierwiastka. Używany jest (razem z berylem) do laboratoryjnego wytwarzania neutronów. Stosuje się go także do jonizacji powietrza i usuwania ładunków elektrostatycznych (technika drukarska i fotografia). Jest używany jako źródło energii satelitów.

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f145d106s26p4
Masa atomowa 209
Gęstość [kg·m–3] 9320 (293K)
Główny stopień utlenienia +4 (-2; +2; +6)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
209Po
210Po
211Po
216Po
218Po
208,98 - 0% - 103 lata
209,98 - ślady - 138,4 dni
210,99 - ślady - 0,52 sek.
216,0 - ślady - 0,15 sek.
218,0 - ślady - 3,05 minut
Temperatura topnienia [K] 587
Temperatura wrzenia[K] 1235
Promień atomowy [pm] 164
Promień jonowy [pm] Po2- 230
Powinowactwo elektronowe [kJ·mol–1] 174
Energia jonizacji [kJ·mol–1] 812 (I)
1800 (II)
Elektroujemność 1,76